• Beschrijving

Algemene Verkoop-, Levering-en Betalingsvoorwaarden van Wesjon B.V. Kantoor- en Projectinrichtingen, bindend voor alle transacties, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar mei 1996 onder nummer 257/1996.

AANBIEDINGEN. Alle offertes en levertijden zijn vrijblijvend en alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. gelden slechts bij benadering.

OFFERTES EN ORDERBEVESTIGINGEN. Na aanvaarding van een vrijblijvend aanbod is de verkoper gerechtigd het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst te herroepen.

LEVERTIJDEN. De opgegeven levertijden zijn niet fataal. Indien de levertijd wordt overschreden dient de koper ons schriftelijk in gebreke te stellen. De verkoper is gerechtigd bestellingen ineens of in gedeelten uit te voeren. Bij gedeeltelijke levering is de koper gehouden de daarop betrekking hebbende factuur volgens de geldende betalingsvoorwaarden te voldoen. Indien de verkoper door overmacht verhinderd is de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, is hij gerechtigd deze overmacht als ontbindende voorwaarde te beschouwen. De koper heeft in dat geval geen enkel recht op schadevergoeding.

KORTINGEN. Geen andere korting wordt toegestaan dan die, welke op de factuur is vermeld.

BETALINGEN. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien betaling niet binnen deze termijn plaatsvindt is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de koper. De kosten van de buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15 % van de hoofdsom.

AANBETALING. Voor orders boven de € 7.000 gelden de volgende betalingsregels, 30% bij opdracht telefonisch over te maken, 60 % bij levering van de goederen telefonisch over te maken en 10 % binnen 30 dagen na oplevering per bank over te maken.

SPECIALE ORDERS. Voor speciale orders moeten wij 40 % aanbetaling in rekening brengen in verband met maten en kleuren.

SOLVABILITEIT. De verkoper heeft het recht alle lopende contracten te annuleren of slechts tegen contante betaling te leveren in het geval de koper nalatig blijft zijn verplichtingen jegens verkoper na te komen. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke door de koper uit de overeenkomst voortvloeien blijven de geleverde goederen het uitsluitend eigendom van de verkoper en kunnen deze in geval van niet tijdige betaling door de koper, terstond en zonder rechterlijke tussenkomst door de verkoper worden teruggevorderd.

KREDIETBEPERKING. Deze mag bij betaling binnen het gestelde termijn in mindering worden gebracht.

ANNULEREN. Kosten verbonden aan annulering door de koper 15 % van het orderbedrag na het tekenen van de order. 30 % indien de annulering na 10 werkdagen plaatsvindt met een minimum van € 70.

AFROEPORDERS. Afroeporders kunnen maximaal 45 dagen na de afgesproken datum van de orderbevestiging worden uitgeleverd. Na deze periode worden de kosten van de opslag doorberekend aan de koper.

RECLAMES. Indien 8 dagen na de factuurdatum inzake de geleverde goederen door de verkoper geen reclames zijn ontvangen, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd. Terugnemen kunnen wij slechts die goederen waar omtrent vooraf met ons schriftelijk overleg is gepleegd en waarvoor wij dan schriftelijk toestemming tot terugzending hebben verleend. Deze goederen dienen zich nog in de staat te bevinden, waarin zij zijn geleverd. In geval van geoorloofde reclame mag de verkoper andermaal leveren overeenkomstig de order. Gering in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerkingen kunnen geen grond voor reclame opleveren.

RETOURZENDINGEN. Retourzendingen zonder toestemming van de verkoper zijn niet toegestaan. Geschiedt zij toch, dan zijn alle zendingen verbonden ten laste van de koper. De verkoper is in dit geval vrij de goederen voor rekening van en risico van de koper onder derden op te slaan. Retourzendingen, welke door de verkoper niet aanvaard zijn, ontheffen de koper in geen geval van de met hem/haar overeengekomen betalingsvoorwaarden. Retourzendingen reizen voor risico van de koper. Retourzendingen kunnen alleen in het magazijn worden verwerkt als aan de buitenkant van de verpakking duidelijk een RA nr. (retourautorisationnummer) is vermeld. Deze is aan te vragen bij afdeling klantenservice.

LEVERING/MONTAGE. Goederen worden ongemonteerd geleverd bgg achter de eerste deur met in acht houding van de franco grens. Beneden deze grens zullen vrachtkosten in rekening worden gebracht. De kosten van montage bedragen 5 % van het netto orderbedrag. Voor inhuizing naar een verdieping en/of kelder worden deze verhoogd met 3 % van het netto orderbedrag.

EIGENDOMSOVERDRACHT. De goederen blijven eigendom van Wesjon B.V. Kantoor- en Projectinrichtingen totdat deze geheel zijn betaald, voordien mag er niet ten nadele van WESJON B.V. Kantoor- en Projectinrichtingen over beschikt worden b.v. door verpanding of door eigendomsoverdracht als zekerheid.

AANSPRAKELIJKHEIDSUITSLUITING. Schade die veroorzaakt wordt door levering hetzij direct hetzij indirect, is de leverancier niet aansprakelijk. Met uitzondering van opzet en grove schuld.

Deze algemene voorwaarden verstaan onder:
koper = opdrachtgever
verkoper = opdrachtnemer
goederen = alle door verkoper op enigerlei tijdstip en/of wijze te verhandelen produkten.
diensten = alle door verkoper op enigerlei tijdstip en/of wijze te verrichten handelingen.

Slotbepaling. Door het verstrekken van een order of opdracht, erkent de koper deze algemene levering- en verkoopsvoorwaarden te kennen en er genoegen mee te nemen.